Ruimte voor Duurzaameid

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling is gericht op het efficiënt en verantwoord gebruik van ruimte, water, energie en grondstoffen. Een duurzaam ruimtelijk plan gaat lang mee. Er goed nagedacht over de lange termijn, toekomstige gebruikers, cultuurhistorie en de effecten op natuur, milieu en ecologie. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling is van alle tijden. De generaties voor ons hebben bijdragen geleverd aan het toekomstbestendig inrichten van stad en land. Of het nou gaat om het opwerpen van dijken, het bouwen van veilige steden of het met een vooruitziende blik aanleggen van kanalen en spoorlijnen; elke periode in onze geschiedenis kent haar eigen tijdsgebonden uitdaging. SAB heeft oog voor het duurzaam ontwikkelen, ontwerpen en inrichten van landschappen, dorpen en steden. Zo gaan we bij de ruimtelijke visies en plannen die wij maken bewust om met cultuurhistorie, waterbeheer en met natuur en ecologie en werken we met succes aan duurzame woon-, werk- en leefomgevingen.

Buren structuurvisie