Ruimte voor economische activiteiten

Bedrijventerrein

Verloederde panden die leeg staan, een slecht onderhouden openbare ruimte, parkeerproblemen, sociaal ongewenste situaties; het is aan de orde van de dag. Een woonwijk of bedrijventerrein kan jarenlang uitstekend functioneren en gewild zijn om in te wonen of werken totdat er, soms heel geleidelijk, knelpunten ontstaan. In sommige gevallen gaat het om een opeenstapeling van kleine ergernissen, een andere keer kan er fundamenteel iets mis zijn. Ook door vermindering van bedrijfsactiviteiten kan er ineens veel ruimte ontstaan. Wat zijn de opgaven en wat is hieraan te doen?

Zomaar een greep uit mogelijke problemen in woonwijken: de woningen of de inrichting van de openbare ruimte zijn verouderd, de bevolkingssamenstelling is scheefgegroeid, het onderhoud van het groen is niet meer op te brengen, er zijn te weinig parkeerplaatsen, er zijn hangplekken ontstaan die een gevoel van onveiligheid geven of het imago van een wijk binnen de gemeente is verslechterd. Bij bedrijventerreinen betreffen mogelijke problemen: slechte bereikbaarheid, beperkte uitbreidingsruimte, verouderde panden en openbare ruimte en mede daardoor oprukkende leegstand. Daarnaast staan er, door verplaatsing van bedrijven en instanties, gebouwen leeg of zijn er grote terreinen vrijgekomen. Door de ligging binnen de bebouwde kom vormen zich op deze locaties interessante mogelijkheden voor nieuwe functies. In het buitengebied spelen, door beëindiging of verplaatsing van agrarische bedrijven, hele andere transformatieopgaven. Deze brengen interessante ontwerpvragen met zich mee.

In een herstructurering- of transformatieopgave kunnen verschillende partijen initiatiefnemer zijn. In verouderde woonwijken zijn dit vaak woningbouwcorporaties, omdat zij er belang bij hebben dat de woningvoorraad technisch en kwalitatief op niveau blijft. Wanneer er een grote opgave op het gebied van openbare ruimte speelt, kan ook de gemeente initiatiefnemer zijn. Daarnaast is de gemeente vaak initiatiefnemer bij het opknappen van bedrijventerreinen, meestal in samenwerking met de daar gevestigde ondernemers. Bij grootschalige transformatie nemen doorgaans projectontwikkelaars het initiatief tot ontwikkeling van een gebied. Vaak is het zo dat de aanleiding voor een herstructurering of transformatie slechts één facet vormt van een groter geheel van knelpunten en dat dit pas tijdens de inventarisatie boven tafel komt. Het aanpakken van knelpunten begint met het vaststellen van de problemen. Een inventarisatie en waardering van bestaande kwaliteiten is hiervoor een geschikte eerste stap.

Bedrijventerrein Malden Bedrijventerrein Malden Sluisweg