Ruimte voor economische activiteiten

Visie en beleid

Op steeds meer plaatsen in Nederland is sprake van krimp van de (beroeps) bevolking. Dit leidt tot een afnemende ruimtevraag vanuit het bedrijfsleven en soms zelfs tot een ruimteoverschot. Dit betekent niet automatisch dat er geen nieuwe bedrijfslocaties nodig zijn. Door verkantorisering, groei van de dienstensector en andere maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, stelt een deel van het bedrijfsleven steeds andere eisen aan bedrijfslocaties.

Om inzicht te krijgen in de huidige en toekomstige wensen en behoeften van het bedrijfsleven en om te kunnen zorgen voor een goed lokaal en regionaal vestigingsklimaat, is het opstellen van een visie op bedrijventerreinen en op bedrijfshuisvesting noodzakelijk. Een dergelijke visie is ook nodig om in regionaal verhand afspraken te kunnen maken die aansluiten bij verschillende beleidsuitgangspunten maar ook bij de behoeften van het bedrijfsleven. Huisvestingsbeleid is echter vooral belangrijk om te bepalen welke concrete acties nodig zijn. Welke locaties moeten worden opgeknapt? Heeft vorming van bepaalde clusters van bedrijvigheid meerwaarde? Welke gevolgen heeft herstructurering of juist nieuwbouw voor andere bedrijfslocaties in de omgeving?

Hoewel er een aantal algemene trends zichtbaar zijn, is de exacte situatie en uitwerking altijd anders. Maatwerk is dus nodig. Dat is wat SAB levert.

Visie en beleid