Ruimte voor economische activiteiten

Detailhandel

Detailhandel kan worden verdeeld in drie categorieën waarbij het koopmotief van de consument bepalend is: het doen van boodschappen, recreatief winkelen, doelgerichte non-food aankopen. Aan iedere categorie stelt de consument andere eisen. Bij beleid- en planvorming is het dus van belang er rekening mee te houden tot welke categorie het gebied of de winkel behoort. Ook het verzorgingsgebied van een winkel of een kern is van belang. Dit hangt onder meer af van inwoneraantallen, bereikbaarheid en winkelvoorzieningen in de omgeving. Voor detailhandelbeleid en plannen is maatwerk dus vereist, evenals goed onderzoek. Het distributieplanologisch onderzoek (DPO) is daarbij een goed hulpmiddel. Maar omdat daarbij vaak wordt uitgegaan van gemiddelde cijfers en van benchmarking, is het risico dat er te weinig rekening wordt gehouden met specifieke lokale omstandigheden. SAB geeft daar wel uitdrukkelijk aandacht aan.

In gemeenten met kleine kernen staan vaak winkelvoorzieningen onder druk. Dan moeten lastige keuzes gemaakt worden rond al dan niet concentreren en faciliteren. Soms is instandhouding op termijn echt niet meer mogelijk. Dan kan nog worden gezocht naar maatregelen om de leefbaarheid in de ontwinkelde kern zo goed mogelijk te houden. Bijvoorbeeld door middel van een winkeltaxi, een steunpunt of een instellingswinkel.

SAB is betrokken, kent deze problematiek en werkt graag met u samen aan oplossingen.

Onderscheid naar koopmotieven

Detailhandel kan worden verdeeld in drie categorieën waarbij het koopmotief van de consument bepalend is: het doen van boodschappen, recreatief winkelen, doelgerichte non-food aankopen.

Het onderscheid maakt duidelijk dat sommige winkels een lokale functie hebben en andere een bovenlokale functie. Beide kunnen naast elkaar functioneren. Per gebied zal één bepaalde categorie overheersen. Mede door dit verschil in functies, is het belang van een winkelier niet altijd gelijk aan het belang van een bewoner. Ook kunnen belangen tussen winkeliers onderling verschillen. Bij vraagstukken rond perifere detailhandel bijvoorbeeld, is dit duidelijk. Voor gespecialiseerde winkels waar consumenten doelgericht aankopen doen, kan een perifere locatie wenselijk zijn. Om te bepalen of een gemeente hieraan wil meewerken of niet, is het belangrijk na te gaan in hoeverre een dergelijke winkel concurrerend is voor de functies in het centrum en of vestiging van een dergelijke winkel in het centrum een aantrekkende werking had kunnen hebben.

SAB heeft alles in huis om de benodigde analyses te kunnen uitvoeren en om te helpen bij het maken van de juiste keuzes. Maar ook om er een ruimtelijke vertaling te maken van het gekozen beleid of daarover te adviseren.

Folder herstructurering centrumgebieden

Klik hier voor de folder.

Herstructurering folder SAB