Ruimte voor economische activiteiten

Recreatie en toerisme

Door vergrijzing en ontgroening verandert de toeristische markt. Er is sprake van een groeiende groep actieve en kapitaalkrachtige ouderen. Dit geeft mogelijkheden voor onder meer dagtoerisme en voor recreatie in gebieden met landschappelijke en cultuurhistorische waarden.

Maar er zijn al veel partijen en gemeenten die zich juist op deze groep richten. Waarin kunt u zich onderscheiden? Wat moet er gebeuren om de kansen te verzilveren? Liggen er wellicht kansen bij andere doelgroepen? Grotere bereikbaarheid en aanleg van fietspaden leiden niet automatisch tot extra bestedingen en tot werkgelegenheid. Promotie en acquisitie zijn van belang om toeristen aan te trekken. Vaak is het goed om dit in regionaal verband aan te pakken. Koppelingen van gebiedskenmerken en infrastructuur aan recreatievoorzieningen, horeca en detailhandel leiden ertoe dat optimaal wordt geprofiteerd van de groeiende stroom toeristen. Andersom maken deze koppelingen het gebied aantrekkelijker om het te bezoeken. Door koppelingen aan te brengen ontstaat wederzijdse versterking.

Om dergelijke ontwikkelingen daadwerkelijk te kunnen realiseren, moet er in bestemmingsplannen rekening worden gehouden met beleidsuitgangspunten voor recreatie & toerisme. In het algemeen, of in specifiek daartoe aangewezen gebieden. Als ruimtelijk adviesbureau heeft SAB alles in huis om gezamenlijk een duidelijke visie op te kunnen stellen waaruit haalbare acties voortvloeien. Ook is SAB zelf in staat om de beleidsuitgangspunten te vertalen in bestemmingsplanregelingen.

Draagvlak en samenwerking

Vaak is niet of nauwelijks bekend wat voor voorzieningen er precies zijn op het gebeid van recreatie & toerisme. Alleen al doordat bij de inschrijvingen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel hier geen aparte branche of sector voor bestaat. Beleidsvorming begint dus met de noodzaak om een goede inventarisatie te maken.

Natuurlijk is het belangrijk om de (eventuele) toekomstvisie van de gemeente als een van de uitgangspunten van recreatiebeleid te gebruiken. Evenzeer belangrijk is het volgens SAB om het beleid vorm te geven samen met de ondernemers. Zij kennen de lokale markt, kansen en verbeterpunten. Samenwerking zorgt tegelijk voor draagvlak voor het nieuwe beleid. Dit maakt uitvoering van de benodigde maatregelen veel eenvoudiger. Ook kan door samenwerking en afstemming veel meer worden bereikt.

Om draagvlak maar ook kansen en mogelijkheden nog verder te vergroten, is afstemming met enkele andere partijen nodig. Natuurlijk met VVV of RBT, maar ook LTO of Kamer van Koophandel kunnen een goede bijdrage leveren. Immers: goed beleid richt zich niet alleen op bestaande activiteiten, maar ook op toekomstige starters en bijvoorbeeld agrariƫrs die nevenactiviteiten willen starten.

Om recreatie en toerisme te stimuleren, kan de gemeente een aantal voorwaarden scheppen en faciliteren. Maar bestaande en nieuwe ondernemers zullen ook activiteiten moeten ontplooien willen de kansen daadwerkelijk verzilverd worden. Samenwerking, afstemming en inspraak leiden tot enthousiasme. In verschillende gemeenten is een fonds ingesteld, gevuld uit de inkomsten van de toeristenbelasting, waar recreatieondernemers en gemeente gezamenlijk voor bepalen waaraan het besteed wordt.

Samenwerking tussen ondernemers en overheid is essentieel. Immers: recreatieondernemers kunnen niet zonder infrastructuur en het juiste bestemmingsplan. Maar infrastructuur en het juiste bestemmingsplan leveren geen werkgelegenheid en inkomen op zonder ondernemers.

Klik hier voor de folder 'Camping Brockhausen'.
Klik hier voor het projectblad Maaspark Well. Toerisme
Recreatie