Ruimte voor Haalbaarheidsonderzoeken

Flora en Fauna

Om het voortbestaan van soorten dieren, planten en insecten in Nederland te waarborgen, is wetgeving opgesteld. Deze wetgeving is een ingewikkeld en dynamisch. De ecologen van SAB zijn van de laatste ontwikkelingen op de hoogte en kunnen goed anticiperen op veranderingen.

Als onderdeel van een goede ruimtelijke ordening is het belangrijk dat rekening wordt gehouden met de aanwezige Flora en Fauna. SAB draagt hieraan bij door de volgende producten te leveren:

Flora en Fauna stappenplan schema

Schema met te doorlopen stappen bij ontwikkelingen nabij beschermde natuurgebieden.

Flora en Fauna inrichtingschets van compensatie locatie

Voorbeeld van inrichtingsschets van compensatie locatie.

Nader onderzoek naar beschermde vissoorten

Nader onderzoek naar beschermde vissoorten, inzet: Kleine modderkruiper (Cobitis taenia, Tabel 2 Flora- en faunawet)