Ruimte voor Haalbaarheidsonderzoeken

Haalbaarheidsonderzoeken

Milieuaspecten worden vaak gezien als 'hindermacht' voor ruimtelijke plannen. Door milieu vroegtijdig in het ontwerp- en/of het planvormingsproces te betrekken kunnen problemen worden voorkomen en kunnen milieuaspecten juist werken als ontwikkelingskracht. SAB voert de benodigde onderzoeken uit en neemt alle relevante milieuaspecten integraal mee in haar ontwerpen en plannen.

Behalve dat milieu aan betekenis wint in de ruimtelijke ordening (denk bijvoorbeeld aan de plan-MER), nemen de mogelijkheden voor gebiedsgericht milieubeleid de laatste jaren steeds toe. SAB heeft ruime ervaring met het opstellen van gebiedsvisies. Sectorale visies betreffende geluid, geur, luchtkwaliteit, externe veiligheid, Flora en Fauna en ammoniak kunnen zelfstandige documenten zijn maar kunnen ook onderdeel zijn van een structuurvisie waarin bijvoorbeeld, ammoniakemissie en depositie, geurbelasting, gevolgen voor agrarische bedrijven, natuurgebieden en soorten integraal door ons worden meegenomen.

In het kader van het opstellen van het bestemmingsplan adviseren wij, zodra bekend is welke ontwikkelingen worden meegenomen, om tijdig met de noodzakelijke planologische onderzoeken te starten. Op deze manier worden eventuele knelpunten vroegtijdig in het proces gesignaleerd, zodat eventueel nader onderzoek kan worden uitgevoerd of eventuele maatregelen worden onderzocht. De ontwikkeling en ook het bestemmingsplan moet immers haalbaar zijn. Bij het op te stellen bestemmingsplan dient dit nog eens extra te worden aangetoond en gemotiveerd.

In het onderstaande is aangegeven welke aspecten moeten worden onderzocht om de haalbaarheid van het bestemmingsplan aan te tonen.