Ruimte voor Haalbaarheidsonderzoeken

Milieueffectrapportage (m.e.r.) -de procedure-

Om tot verantwoorde besluiten over ruimtelijke plannen te komen is het soms noodzakelijk specifiek onderzoek te doen naar mogelijke effecten op het milieu en de omgeving door een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Het bepalen van de noodzaak van een m.e.r. vergt specialistische juridische kennis. Het doorlopen van een m.e.r. wordt al gauw als een last gezien. SAB gebruikt de noodzaak van een m.e.r. juist om beter onderbouwde plannen te maken met als bijeffect een groter maatschappelijk draagvlak.

m.e.r. voor plannen en projecten

In het Besluit m.e.r. heeft de rijksoverheid vastgelegd in voor welke plannen en besluiten een m.e.r. moet worden uitgevoerd en wat een MER moet inhouden. Het doel van de m.e.r. is dat de afweging van milieueffecten een volwaardige plaats krijgt in de besluitvorming.

Een m.e.r. kan nodig zijn voor de realisatie van concrete projecten (grootschalige intensieve veehouderij, of industrieterrein) die bepaalde drempelwaarden in het Besluit m.e.r. overschrijden. Ook voor de plannen (structuurvisie, bestemmingsplan) die het toetsingskader voor dergelijke grote projecten vormen is dan een m.e.r. noodzakelijk. Op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 is ook een m.e.r. nodig voor plannen die significante gevolgen kunnen hebben voor Natura2000-gebieden en waarvoor derhalve een passende beoordeling moet worden uitgevoerd.. De m.e.r. voor plannen heet ook wel plan-m.e.r, en de m.e.r. voor projecten heet ook wel project-m.e.r.

Sinds 1 april 2011 is het gewijzigde Besluit m.e.r. in werking getreden. Hiermee sluit de Nederlandse regelgeving aan bij de Europese richtlijn. Dit betekent dat voor sommige activiteiten geen m.e.r. meer noodzakelijk is (bijv. golfbanen, verwerken van glas). Het betekent echter ook dat voor activiteiten, genoemd in de D lijst, die onder de drempelwaarden in het Besluit m.e.r. blijven niet zondermeer mag worden gesteld dat er geen m.e.r. of m.e.r.-beoordeling noodzakelijk is. Er moet getoetst worden of deze activiteiten belangrijke nadelige gevolgen kunnen hebben en, indien dat het geval is, moet er toch een m.e.r. worden opgestart.

De visie van SAB

Bij welke plannen is een m.e.r. nodig?

Met name bij structuurvisies en bestemmingsplannen is deze vraag niet zomaar te beantwoorden. Aspecten die een rol spelen zijn de inhoud van het plan, de concreetheid van het beleid of de regels, de aard en kwetsbaarheid van het gebied. Dit vraagt om een zorgvuldige beoordeling van de regelgeving en de jurisprudentie.

Bij de beoordeling kan meewegen in hoeverre een initatiefnemer draagvlak voor zijn plan wil realiseren. Aan het creƫren van draagvlak kan een m.e.r. bijdragen door open te communiceren over de gevolgen van het voorgenomen plan en van de alternatieven. SAB adviseert in een vroegtijdig stadium zorgvuldig te beoordelen of een m.e.r. noodzakelijk is. Een vroege start voorkomt dat de m.e.r. het opstellen van het plan vertraagt.

m.e.r. als hulpmiddel bij de planvorming

SAB ziet een m.e.r. als een hulpmiddel om tijdens de planvorming de juiste keuzen te maken. Door vroegtijdig met een m.e.r. te starten kunnen alternatieven tijdens de planvorming zorgvuldig tegen elkaar worden afgewogen en de uikomsten daarvan eventueel nog een plaats krijgen in het definitieve plan. De m.e.r. en het plan groeien samen op en leiden tot een plan dat met onderzoeksresultaten is te onderbouwen. SAB kan de uitkomsten van de m.e.r. op een goede wijze verwerken in de voor de uitvoering van de gewenste ontwikkeling noodzakelijk plannen.

SAB kiest er daarom voor vroegtijdig met een m.e.r. te starten, en al voordat concepten van visies worden opgesteld de mogelijke effecten van verschillende keuzen in beeld te brengen. Opdrachtgevers en betrokken partijen kunnen op basis van mogelijke effecten gefundeerde keuzen maken die in de plannen worden uitgewerkt.

Ervaring met m.e.r.

SAB heeft op dit moment voor verschillende plannen een m.e.r. in voorbereiding. Hierbij worden nauwe contacten onderhouden met de Commissie voor de m.e.r. die advies geeft over de inhoud van de rapporten. De volgende projecten zijn op dit moment in uitvoering:

Klik hier voor de M.E.R. presentatie.