Ruimte voor Haalbaarheidsonderzoeken

Bedrijven en milieuzonering

Ruimtelijke plannen en visies worden opgesteld om aan te tonen dat voldaan wordt aan de wettelijke eis dat er sprake moet zijn van 'goede ruimtelijke ordening'. Van goede ruimtelijke ordening is onder andere sprake indien voorzienbare hinder en gevaar door milieubelastende activiteiten wordt voorkomen. Door bij planvorming voldoende afstand in acht te nemen tussen milieubelastende activiteiten en gevoelige functies, worden hinder en gevaar voorkomen en wordt het bedrijven mogelijk gemaakt binnen aanvaardbare normen te opereren. Dit principe noemt men milieuzonering. Strikt genomen zijn er - naast de eis te komen tot 'goede ruimtelijke ordening' - weinig wettelijk verankerde verplichtingen om te komen tot milieuzonering. De schaarse wetgeving die dwingt tot milieuzonering heeft vaak een beperkt bereik. Zo hebben het Besluit externe veiligheid inrichtingen, het Besluit risico's zware ongevallen 1999 en het Vuurwerkbesluit enkel betrekking op de externe veiligheid, de Wet geluidhinder enkel op geluid en de Wet geurhinder en veehouderij enkel op geurhinder vanwege tot veehouderijen behorende dierenverblijven. Waar een wettelijk kader voor milieuzonering ontbreekt, is hierin vaak voorzien via pseudowetgeving. In 1986 heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor het eerst de publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' uitgebracht. Deze publicatie is sindsdien diverse malen herzien en geldt sinds jaar en dag als dé handleiding voor het opstellen van ruimtelijke plannen. De publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' is indicatief. SAB is goed in staat te beoordelen of op basis van argumenten van de indicatieve afstanden kan worden afgeweken, zodat initiatieven toch haalbaar worden.

Wij kunnen de volgende producten aan u leveren: