Ruimte voor Haalbaarheidsonderzoeken

Geurhinder veehouderijen

Bij bouwplannen in de omgeving van een veehouderij speelt de Wet geurhinder en veehouderij een belangrijke rol. De wet schrijft niet alleen voor hoe het bevoegd gezag het aspect geurhinder moet betrekken in de beslissing op de aanvraag om een milieuvergunning; de normen en de daaruit voortvloeiende afstanden moeten ook in aanmerking worden genomen bij besluiten met betrekking tot de vestiging van geurgevoelige objecten in de nabijheid van de veehouderij.

De vakspecialisten van SAB beschikken op dit terrein over uitgebreide technische, beleidsmatige en juridische kennis en ervaring.

SAB levert de volgende producten:

geurhinder veehouderijen geurhinder veehouderijen geurhinder veehouderijen geurhinder veehouderijen

De huidige geurbelasting en de geurbelasting bij drie varianten voor een Landbouw Ontwikkelingsgebied (LOG). De taartdiagrammen hebben betrekking op de in het gebied gelegen geurgevoelige objecten.